Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

   1. Evenement: een virtuele hardloopevenement georganiseerd door Pro-merchandise, te weten: Virtual Tukker Run 2020.
    a – In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
    b – Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement
    c – Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
    d – Organisator: de rechtspersoon waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
   2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

 Artikel 2: Deelname

   1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 15 jaar heeft bereikt.
   2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
   3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
   4. Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Organisator over te dragen aan een derde.
   5. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook bij wijziging van de challenge waarvoor ingeschreven is, vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd.
   6. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. In dat geval vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.  
   7. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. De laatste twee volzinnen van lid 6 zijn hierop van toepassing.
   8. Indien er door de overheid wordt besloten dat het niet meer toegestaan is om solistische sporten uit te oefenen dient de deelnemer zich hieraan te houden. De Organisator is niet verantwoordelijk indien deelnemers alsnog gaan sporten.
   9. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

Artikel 3: Risico's 

   1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname.
   2. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
   3. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
   4. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
   5. de Deelnemer doet alles wat binnen zijn macht ligt om schade of lichamelijk letsel bij derden te voorkomen.

  Artikel 4: Persoonsgegevens

   1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.
   2. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

 Artikel 5: Geschillenregeling

   1. Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden door een bevoegde rechter beslecht. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

 Artikel 6: Wedstrijdreglement

   1. Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het wedstrijdreglement van de Virtual Tukker Run, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. Het geldende wedstrijdreglement is hieronder te vinden.

Wedstrijdreglement

Dit wedstrijdreglement is van toepassing op elke Overeenkomst.

 1. Evenement:
  Virtual Tukker Run
 2. Organisator:
  Pro-merchandise
 3. Deelnemer:
  Natuurlijk persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 4. Regels:
  – Schrijf je in via het inschrijfsysteem 
  – Bepaal je eigen gewenste afstand (3x5km / 5 km of de 10 km recreanten) 
  – Ga trainen naar jouw doel maar doe dit alleen, of met directe familie waarmee je dagelijks in aanraking komt
  – Maak je eigen route, óf loop 1 van de vooraf vastgestelde routes
  – Dit kan via afstandmeten.nlwww.runnermaps.nl of bijvoorbeeld Google Earth
  – Loop t/m 31 mei jouw eigen route.
  – Doe dit alleen of met je naaste familieleden (niet meer dan 3 tegelijk) en houdt voldoende (2 meter!) afstand tussen andere hardlopers of wandelaars.
  – Deel jouw gelopen route of persoonlijke selfie via Facebook, Twitter of Instagram onder vermelding van "#VTR2020" of stuur dit via e-mail naar info@virtualtukkerrun.nl
  – Je ontvangt uiterlijk in juni jouw medaille thuis.

5. Prijzen:

Elke Deelnemer die haar einddoel bereikt, ontvangt onze stoere medaille. Daarnaast zijn binnen iedere categorie 3 prijzen te winnen. Voor de regelgeving m.b.t. deze prijzen verwijzen wij naar het prijzenschema op onze website. Een Deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij of zij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.
Een Deelnemer kan niet in meerdere categorieën in de prijzen vallen. De recreanten-challenge wordt beoordeeld o.b.v. subjectieve gegevens, en zal zo nooit worden toegekend aan een winnaar van de 5K-races. Ook het neerzetten van de snelste- en één na snelste in de tijdsregistratie-app, zal niet als zodanig worden beloond. De beste tijd geldt. Doe je mee in de 3x 5K challenges, dan doe je niet mee om de afzonderlijke prijzen in de 5K challenges.

Prijzen bij de 5K challenges worden uitgereikt o.b.v. de snelste tijd op 1 van de 3 routes. we hebben qua zwaarte gelijkwaardige routes uitgezet om dit zo eerlijk mogelijk te houden. 

6. Vaststelling uitslag
De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden (bijvoorbeeld vals spelen met registratie). Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggegeven indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat.

7. Wijze van voortbewegen.
Alle Deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over een van de door de Organisator uitgezette routes.

8. Startpositie

De start en finish voor de recreantenloop, kan op ieder willekeurig punt liggen. 

De start- en finish voor de 5K challenges liggen op de daartoe door de GPS aangegeven punten. 

9. Startnummers
Papieren startnummer zijn bij onze virtual run niet benodigd. 

10. Tijdregistratie
Finishtijden van de recreanten-run worden niet door de organisatie geregistreerd of bewaard. Je persoonlijke doel, genieten van het Twenste land, en het toesturen van je mooiste foto, zijn daar de belangrijkste aspecten. Bij de (3x) 5K heren- en dameschallenges wordt de tijdsregistratie op basis van je eigen GPS gedaan. Je resultaat moet worden geupload in je running-app, en op basis van die gegevens wordt beoordeeld wie de winnaars zijn. 

11. Deadline
De deadline voor het voldoen van de challenges is 31-5-2020 vóór 00.00u. 

12. Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen
De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren deze zich niet houdt aan spelregels of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt. 

11. Overige bepalingen

 • De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens de runs te allen tijde van kracht.
 • Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie- of wat dan ook, is niet toegestaan.
 • Van de Deelnemers wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan de route en/of objecten langs de route